PRIVACY POLICY SKY AMSTERDAM
September 2018

Inleiding

Voor SKY Amsterdam B.V. (“SKY Amsterdam”) is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van belang.

In deze Privacy Policy betekent een referentie aan u en uw:

 • Een persoon die diensten en/of zaken van SKY Amsterdam afneemt, al dan niet via zijn onderneming, of een persoon die in dienst is van of is ingehuurd door een opdrachtgever van SKY Amsterdam
 • Een gebruiker en/of bezoeker van de website skyamsterdam. nl (“Website”)

Deze Privacy Policy heeft betrekking op de wijze waarop SKY Amsterdam persoonsgegevens die zij van u kan verkrijgen van haar werkzaamheden en/of via de Website, verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die SKY Amsterdam verwerkt?

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kan SKY Amsterdam aan worden gemerkt als verantwoordelijke en/of als verwerker.

Indien SKY Amsterdam diensten aanbiedt en/of uitvoert namens een opdrachtgever, kan zij in dat kader persoonsgegevens tot haar beschikking krijgen van een persoon die gebruik maakt van deze diensten. Dit kan onder meer de volgende informatie zijn: naam, adres, email adres, telefoonnummer, gebruikersnaam, ervaring over de ontvangen diensten en/of correspondentie.

Voor de verwerking van deze persoonsgegevens in het kader van de relevante diensten, verwijst SKY Amsterdam naar de privacy policy van haar opdrachtgever. Deze opdrachtgever zal in dit kader als verantwoordelijke gegevensbeheerder worden aangemerkt. SKY Amsterdam en haar opdrachtgever zullen dan afspraken maken over op welke wijze SKY Amsterdam deze persoonsgegevens mag verwerken, in lijn met de privacy policy van opdrachtgever.

Over wat persoonsgegevens kan SKY Amsterdam als verantwoordelijke de beschikking krijgen?

Ten aanzien van een persoon die diensten en/of zaken van SKY Amsterdam afneemt, al dan niet via zijn onderneming, of die in dienst is van of is ingehuurd door een opdrachtgever van SKY Amsterdam, kan dit de volgende informatie zijn:

 • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • Functietitel en informatie over uw expertise en ervaring
 • Communicatie tussen SKY Amsterdam en u met betrekking tot de diensten/opdracht en de wederzijdse rechten en verplichtingen onder de relevante overeenkomst
 • Overige actief door u gedeelde persoonsgegevens

Ten aanzien van een gebruiker van de Website, kan deze informatie de volgende persoonsgegevens bevatten (indien op dat moment van toepassing):

 • Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Indien van toepassing: gegevens die worden ingevoerd bij registratie op de Website, zoals gebruikersnaam voor toegang tot de Website
 • IP-adres
 • Verzamelde gebruiksgegevens indien Cookies zijn geplaats op de Website
 • Overige actief door u gedeelde persoonsgegevens via de Website

SKY Amsterdam kan tevens informatie over u verzamelen van openbare bronnen inclusief Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat en/of Twitter.

Hoe gebruikt SKY Amsterdam de persoonsgegevens waar zij over beschikt?

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door SKY Amsterdam, haar medewerkers, opdrachtgevers, en bekend worden gemaakt aan derde, in het kader van één of meer van de in de onderstaande tabel vermelde doeleinden.  Voor elk van deze doeleinden heeft SKY Amsterdam de rechtsgrondslag uiteengezet op basis waarvan zij gebruik kan maken van uw persoonsgegevens.

De grondslagen voor verwerking van uw persoonlijke informatie, omvatten in het algemeen:

 • SKY Amsterdam heeft uw toestemming;
 • het is noodzakelijk om een overeenkomst aan te gaan of uit te voeren;
 • het is een gerechtvaardigd belang van SKY Amsterdam; of
 • de verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ten aanzien van een persoon die diensten en/of zaken van SKY Amsterdam afneemt, al dan niet via zijn onderneming, of die in dienst is van of is ingehuurd door een opdrachtgever van SKY Amsterdam, betreft dit het volgende:


Doel


Grondslag

Om met u te communiceren Gerechtvaardigd belang en noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Om betalingen van u te ontvangen en af te handelen Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Om aan de verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit het de overeenkomst met de opdrachtgever Gerechtvaardigd belang en noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Om zaken of diensten te leveren Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Het beheren van alle service-of kwaliteitskwesties, klachten, feedback en vragen in verband met de uitvoering respectievelijk levering van diensten en/of zaken in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst Gerechtvaardigd belang en noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen (ook in verband met een gerechtelijk bevel en belastingaangifte) Noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting
Voldoen aan audits Gerechtvaardigd belang

Ten aanzien van een gebruiker/bezoeker van de Website, kan dit het volgende betreffen:


Doel


Grondslag

Om met u en te communiceren. Gerechtvaardigd belang en/of noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Om de kwaliteit van de Website te verbeteren. Gerechtvaardigd belang
Om te voldoen aan alle wettelijke of reglementaire verplichtingen (ook in verband met een gerechtelijk bevel) Noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting
Om de diensten van SKY Amsterdam te analyseren en te verbeteren om haar bedrijf te evalueren en te ontwikkelen. Gerechtvaardigd belang

SKY Amsterdam kan in dit kader uw persoonsgegevens aan de volgende derden verstrekken:

 Administratiekantoor / accountant  Beheer en ondersteuning bij financiële zaken,   waaronder het doen van belastingaangifte en het opstellen van een jaarrekening (indien van toepassing)
 Professionele adviseurs Met inbegrip van advocaten en andere professionele adviseurs die SKY Amsterdam adviseren bij het uitvoeren van  zakelijke activiteiten
Overheids- en gerechtelijke instanties Met inbegrip van rechtbanken, arbiters, deurwaarders of andere gerechtelijke instanties, de politie en andere wetshandhavingsinstanties en de belastingdienst, met het oog op onder meer naleving van de toepasselijke wet en regelgeving alsmede in verband met de uitvoering van een overeenkomst
Factuursysteem Facturatie voor diensten
E-mail- en website provider Hosting van de Website en e-mail accounts, indien van toepassing
Bank  Het verwerken van betalingen
Derde betrokken bij uitvoering van een overeenkomst  Met inbegrip een door SKY Amsterdam    ingehuurde derde en een opdrachtgever

Cookies

Voor het geval SKY Amsterdam cookies plaatst om haar Website dan is het volgende van toepassing:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website van SKY Amsterdam worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan SKY Amsterdam hiermee de Website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen. De cookies die SKY Amsterdam gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de Website en uw gebruiksgemak.

SKY Amsterdam maakt op haar Website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

SKY Amsterdam zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze eventueel worden verwerkt. De termijn die SKY Amsterdam toepast op uw persoonsgegevens verschilt, op basis van de soort informatie en de reden waarom deze wordt verwerkt.

Beveiliging van uw gegevens

SKY Amsterdam heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen teneinde te trachten te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren, gebruikt of toegankelijk zijn, op ongeoorloofde wijze.

Uw rechten

U heeft onder meer de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • Bevestiging vragen of SKY Amsterdam in het bezit is van aan u gerelateerde persoonsgegevens;
 • Verzoeken om toegang/inzage te krijgen tot persoonsgegevens van u die worden verwerkt door SKY Amsterdam en om informatie te verkrijgen over de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt;
 • Vereisen dat SKY Amsterdam incorrecte of incomplete persoonsgegevens wijzigt/aanvult en/of persoonsgegevens verwijdert. Bij verwijderen van persoonsgegevens, kan het zijn dat SKY Amsterdam dan niet langer in staat zal zijn om een overeenkomst uit te voeren;
 • Het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;
 • Een verzoek doen om uw persoonsgegevens aan u of een door u aangewezen derde over te dragen.

Indien u aanspraak wenst te maken op één of meerdere van voorgenoemde rechten, dan kunt u daartoe een bericht sturen aan info@skyamsterdam.nl. SKY Amsterdam zal uw bericht in beginsel binnen 4 weken beantwoorden.

SKY Amsterdam kan deze Privacy Policy nu en dan aanpassen. De meeste recent versie is beschikbaar op www.skyamsterdam.nl

SKY Amsterdam B.V.
De Entree 234
1101 EE Amsterdam