arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene Voorwaarden SKY Amsterdam B.V

-18 september 2018-

1. Definities

SKY Amsterdam SKY Amsterdam B.V.

Diensten door Wederpartij van SKY Amsterdam af te nemen diensten

Offerte de door SKY Amsterdam aan Wederpartij uitgebrachte offerte of aanbieding voor af te nemen zaken en/of Diensten

Overeenkomst iedere overeenkomst tussen SKY Amsterdam en de Wederpartij  waarbij Wederpartij Diensten afneemt van SKY Amsterdam

Wederpartij de wederpartij van SKY Amsterdam 

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke rechtsbetrekking tussen Wederpartij  en SKY Amsterdam.
 2.  De toepasselijkheid van door Wederpartij gebruikte algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door SKY Amsterdam van de hand gewezen.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst tussen SKY Amsterdam en Wederpartij worden afgeweken. 

3. Offertes 

 1. Alle Offertes van SKY Amsterdam zijn vrijblijvend en geldig gedurende 10 kalenderdagen na dagtekening, tenzij anders vermeld in de Offerte.
 2. Alle onderhandelingen kunnen door SKY Amsterdam steeds zonder opgave van redenen en zonder verplichtingen tot schadevergoeding en/of vergoeding van kosten, worden beëindigd.

 

4. Totstandkoming Overeenkomst 

 1. Een Overeenkomst of wijziging of verlenging daarvan komt tussen SKY Amsterdam en Wederpartij tot stand indien Wederpartij de Offerte dan wel een voorstel van SKY Amsterdam schriftelijk heeft aanvaard of indien SKY Amsterdam is aangevangen met de uitvoering daarvan.
 2. Indien in de Overeenkomst of de daarbij behorende bijlagen door SKY Amsterdam wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere voorschriften, die niet bij de Overeenkomst zijn gevoegd, wordt Wederpartij geacht deze te kennen tenzij hij SKY Amsterdam onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. SKY Amsterdam zal Wederpartij dan over deze voorschriften nader informeren.
 3. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door SKY Amsterdam ter beschikking gestelde tekeningen, specificaties, instructies en dergelijke, maken deze deel uit van de Overeenkomst. Het eigendom hiervan blijft van SKY Amsterdam.

 

5. De Diensten

 1. SKY Amsterdam zal zich inspannen om de Diensten te leveren conform de Overeenkomst, de opgegeven specificaties en binnen de overeengekomen termijnen.
 2. Indien SKY Amsterdam advies geeft, dan is dit advies uitsluitend een richtlijn en kan Wederpartij daaraan geen rechten, resultaten of garanties ontlenen.
 3. SKY Amsterdam heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien deze derde haar aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van (een deel) van de Overeenkomst met de Wederpartij wil beperken, dat is SKY Amsterdam gerechtigd om de aansprakelijkheidsbeperking te accepteren namens de Wederpartij welke dan tevens van toepassing zal zijn op de Overeenkomst en zodoende jegens de Wederpartij.
 4. Wederpartij zal alle medewerking verlenen teneinde SKY Amsterdam in staat te stellen de Overeenkomst conform de afspraken en binnen de termijnen uit te voeren. 
 5. Wederpartij zal aan SKY Amsterdam alle gegevens verstrekken die benodigd zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die nodig zijn, voor het uitvoeren van de Diensten door SKY Amsterdam. Indien zulke gegevens niet of niet tijdig aan SKY Amsterdam zijn verstrekt dat is SKY Amsterdam gerechtigd om de uitvoering van de Diensten op te schorten en/of de hieruit voortvloeiende extra kosten aan Wederpartij in rekening te brengen.
 6. SKY Amsterdam geeft geen enkele garantie op resultaten noch op het goed en/of continue functioneren van apparatuur, (externe) (online) applicaties, programma’s, software en/of zaken die worden geleverd en/of gebruikt in de uitvoering van de Diensten.
 7. Indien onderdeel van de Diensten inhoudt het organiseren van een evenement, dan zal Wederpartij zorgdragen voor het uitnodigen van de deelnemers aan het evenement en is hij verantwoordelijk voor aanwezigheid van, en aansprakelijk voor, de deelnemers en zijn zaken aldaar.


 6. Tarief en betaling

 1. Opdrachtgever is voor uitvoering van de Overeenkomst door SKY Amsterdam het tarief verschuldigd zoals opgenomen in de Overeenkomst. 
 2. Betaling door Wederpartij aan SKY Amsterdam dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
 3. In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Wederpartij van rechtswege in verzuim en is hij, onverminderd de overige rechten van SKY Amsterdam, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. 
 4. Indien SKY Amsterdam over moet gaan tot incasso van een openstaande factuur, dan zal Wederpartij alle daadwerkelijk in verband met de incasso gemaakt kosten vergoeden, waaronder de kosten van rechtsbijstand en overige ingeschakelde derden in dit kader.
 5. Wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering die hij op SKY Amsterdam heeft of beweert te hebben, te verrekenen met het door Wederpartij aan SKY Amsterdam verschuldigde bedrag.
 6. Wederpartij is niet gerechtigd om zijn betaling op te schorten.
 7. Indien er naar SKY Amsterdam’s oordeel gegronde reden bestaat om te vrezen dat Wederpartij zijn verplichtingen jegens SKY Amsterdam niet behoorlijk of niet tijdig zal of kan nakomen, is Wederpartij verplicht om op eerste verzoek van SKY Amsterdam, terstond genoegzame, in de door SKY Amsterdam gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn betalingsverplichtingen. Indien de Wederpartij binnen 7 dagen na ontvangst van een zodanig verzoek tot zekerheidsstelling geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in.

 

7. Meerwerk – extra kosten

 1. Onder Meerwerk wordt verstaan: alle werkzaamheden die niet in de Overeenkomst zijn overeengekomen dan wel waar vooraf geen schriftelijke toestemming voor is verleend door SKY Amsterdam (al dan niet onder bepaalde voorwaarden) en die door Wederpartij in aanvulling daarop worden verlangd van SKY Amsterdam. 
 2. SKY Amsterdam is te allen tijde gerechtigd om Meerwerk in rekening te brengen aan Opdrachtgever, op basis van de reeds overeengekomen tarieven.
 3. Enige extra kosten die SKY Amsterdam moet maken doordat SKY Amsterdam de Overeenkomst niet of niet op de overeengekomen wijze kan uitvoeren vanwege een nalaten of handelen van de Wederpartij, zullen worden gedragen door Wederpartij.

 

8. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom die voortvloeien uit (i) de Diensten en overige werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst; (ii) ten aanzien van door SKY Amsterdam ter beschikking gestelde systemen, software, applicaties, plannen, strategie,  programma’s, zaken, tekeningen en specificaties en dergelijke; berusten en blijven berusten bij SKY Amsterdam of haar licentiegevers. Wederpartij kan hier geen aanspraak op maken of deze voor andere doeleinden gebruiken behoudens zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. SKY Amsterdam is gerechtigd de door uitvoering van de Overeenkomst door haar bemachtigde knowhow ook voor andere doeleinden/opdrachten gebruiken, behoudens informatie verstrekt door de Wederpartij welke als vertrouwelijk dient te worden aangemerkt.

 

9. Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 1. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming van SKY Amsterdam wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, in aanvulling op wat daaronder in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SKY Amsterdam geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet meer in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, staking, terrorisme, weersomstandigheden, tekort aan mankracht, ziekteverzuim, stroom-, computer en/of internetstoring, storing in applicaties en links en/of websites van derden, en/of niet-nakoming of niet tijdige nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers. 
 2. SKY Amsterdam is niet aansprakelijk in geval van overmacht aan haar zijde. Tevens is hij in dat geval niet gehouden tot nakoming van de Overeenkomst.
 3. SKY Amsterdam is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de periode dat de overmacht voortduurt. Indien de overmacht langer dan 2 maanden voortduurt en/of indien blijkt dat nakoming niet meer mogelijk is, dan is ieder van SKY Amsterdam en Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding. Tenzij de niet nakoming een ondergeschikt onderdeel van de Overeenkomst betreft en de Overeenkomst voor het overige deel nog nagekomen kan worden.


 10. Aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering

 1. SKY Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige schade, kosten en claims van derden op grond van het niet, niet volledig of niet tijdig nakomen van enige verplichting op basis van de Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad en/of welke andere grond dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van SKY Amsterdam en/of haar bedrijfsleiding. 
 2. SKY Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade, kosten en/of claims van derden veroorzaakt door handelen of nalaten, wanprestatie, fouten, opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet ondergeschikten voor wie zij volgens de wet aansprakelijk is en/of die door SKY Amsterdam zijn ingeschakeld.
 3. Enige aansprakelijkheid van SKY Amsterdam is te allen tijde beperkt tot directe schade en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval uitkeert, of indien de verzekering niet uitkeert of SKY Amsterdam geen aanspraak maakt op de verzekering, tot een bedrag gelijk aan het door SKY Amsterdam aan Wederpartij gefactureerde bedrag onder de Overeenkomst. SKY Amsterdam is nimmer aansprakelijk, en kan niet aansprakelijk worden gehouden, voor indirecte schade en/of gevolg schade, waaronder gederfde winst.
 4. Wederpartij vrijwaart SKY Amsterdam en haar ondergeschikten en door haar ingeschakelde niet-ondergeschikten voor schade, kosten en/of aanspraken van derden veroorzaakt door het handelen of nalaten van Wederpartij en/of door Wederpartij ter beschikking gestelde intellectuele eigendomsrechten en/of schade aan zaken die door SKY Amsterdam of derden ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van uitvoering van de Overeenkomst.
 5. SKY Amsterdam is niet aansprakelijk voor het niet, niet goed of niet continue functioneren van of fouten in (web)applicaties, links, websites en/of software en/of zaken noch voor de inhoud op websites, applicaties en links van derden, die door SKY Amsterdam worden gebruikt in de uitvoering van de Diensten. 
 6. Indien SKY Amsterdam producten of diensten van derden aanbeveelt en Wederpartij besluit producten of diensten van deze derden af te nemen dan staat SKY Amsterdam daar geheel buiten en is SKY Amsterdam op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk in dit kader.
 7. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt in ieder geval na verloop van 1 jaar volgende op de dag dat Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend had moeten zijn met de schade en mogelijke gestelde aansprakelijkheid.
 8. SKY Amsterdam is niet aansprakelijk voor het tijdelijk danwel permanent discontinuëen door Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube danwel enig ander social media platform van het verlenen van toegang tot, en gebruik van, hun platform aan klanten van SKY Amsterdam al dan niet naar aanleiding van door SKY Amsterdam aan de betreffende klant verleende diensten. 


 11. Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een factuur en/of uitvoering van de Diensten dienen binnen 1 week na datum factuur respectievelijk na levering van de relevante dienst waar de reclame op ziet, schriftelijk door Wederpartij te worden gemeld bij SKY Amsterdam. Indien een reclame niet of niet binnen 1 week wordt gemeld, vervalt dit recht van Wederpartij.


 12. Geheimhouding en Privacy

 1. Wederpartij en SKY Amsterdam verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst hebben verkregen, uitsluitend te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij waarop de informatie betrekking heeft aan een derde ter beschikking te stellen, tenzij deze ten tijde van het verkrijgen reeds openbaar is en/of de verkrijgende partij op basis van de wet of op verzoek van een overheidsinstantie verplicht is de informatie ter beschikking te stellen.
 2. SKY Amsterdam hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan en gebruik van persoonsgegevens. In dit kader wordt verwezen naar de Privacy Statement van SKY Amsterdam.


 13. Beëindiging en annulering

 1. SKY Amsterdam is gerechtigd deze Overeenkomst onverwijld en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien de Wederpartij:
  a) surseance van betaling aanvraagt;
  b) krachtens rechterlijk vonnis in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan haar surseance van betaling is verleend;
  c) een procedure tot liquidatie van haar onderneming in gang heeft gezet;
   d) één van de verplichtingen uit de Overeenkomst toerekenbaar niet nagekomen is tenzij de tekortkomingen gezien haar aard of geringe betekenis een beëindiging niet rechtvaardigt.
 2. Partijen zullen met elkaar in overleg treden indien zij klachten hebben met betrekking tot de uitvoering van deze Overeenkomst en zullen elkaar de gelegenheid geven eventuele toerekenbare tekortkomingen te verhelpen alvorens over te gaan tot beëindiging van deze Overeenkomst. Deze klachten worden door partijen schriftelijk kenbaar gemaakt aan elkander.
 3. Bij annulering door Wederpartij van de Overeenkomst, op enig moment, is Wederpartij verplicht de volledige in de Offerte opgenomen vergoeding aan SKY Amsterdam te voldoen. SKY Amsterdam is gerechtigd om bij gedeeltelijke annulering de Overeenkomst geheel te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.


 14. Overige bepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Enige geschillen ontstaan uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

15. Annuleren strategische sessie

 1. Het annuleren van een strategische sessie kan kosteloos tot 48 uur voor de geplande afspraak. Dit kunt u aangeven via info@skyamsterdam.nl. Vanaf 48 uur voor aanvang van de afspraak wordt 100% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht.